Настоящите Общи условия са написани на български език и влизат в сила от 29 Септемви 2019 г.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. ПРИЛОЖЕНИЕТО (https://apps.facebook.com/belot_online/ ) е уеб проект, собственост на FBGAMES, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предоставя възможност да играят онлайн играта Белот.

1.2. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.3. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на SPAM, реклама, препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.4. „Система” е устройство или система от свързани устройства и/или системен софтуер, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща и/или получава електронни документи и/или електронна информация.

1.5. FBGAMES е наименованието, под което, ЛУРИКС ООД, с ЕИК: 204316332, МОЛ Владислав Христов, e-mail vhristov@nolimitdir.com и адрес гр. София, ж.к. Овча купел, ул. 692, предоставя достъп до ПРИЛОЖЕНИЕТО.

1.6. „ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко лице, което ползва предоставяните от ПРИЛОЖЕНИЕТО услуги и/или ресурси, съгласно настоящите Общи условия.

1.7. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.8. "Уеб сайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

1.9. "Интернет страница" е съставна или обособена част от уеб сайт

1.10. FACEBOOK е, независим от FBGAMES, уеб сайт съществуващ на facebook.com собственост на Facebook Inc

1.11 “Браузър” или „Уеб браузър” се нарича компютърна програма, която се използва за разглеждане на уеб сайтове, възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация.


ІI. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. FBGAMES предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ достъп до ПРИЛОЖЕНИЕТО, при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на изискванията определените в настоящите Общи условия и общите условия на FACEBOOK.

2.2. Услугите предоставяни от FBGAMES биват:

а. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ - базови услуги предоставяни от ПРИЛОЖЕНИЕТО, даващи възможност за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до функционалността, позволяваща му да играе белот, както и достъп до други съпътстващи услуги, без необходимост от заплащане на такса.

б. ВЪЗМЕЗДНИ - допълнителни услуги, които предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ допълнителни възможности и/или достъп до екстри в ПРИЛОЖЕНИЕТО, след заплащане на съответната такса за достъп до тях, стойността на която се определя от FBGAMES и е предварително известна и оповестена в съответната част на ПРИЛОЖЕНИЕТО определена за заплащане на съответната услуга.

2.3. Активирането на някоя от ВЪЗМЕЗДНИТЕ услуги става автоматично след въвеждане на код изпратен на GSM-а на ПОТРЕБИТЕЛЯ във ПРИЛОЖЕНИЕТО и/или след заплащане през Facebook Payments. В случай че достъпа до възмездните услуги не бъде активиран автоматично поради програмни грешки, технически причини и/или други, ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да се свърже със FBGAMES за изясняване на обсотятелствата.

2.4. Срокът на достъп до услугата PRO е 30 (тридесет) календарни дни считано от датата на активиране на достъпа и изтича в полунощ българско време.

2.5. FBGAMES си запазва правото, по своя преценка и желание, да дава достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ВЪЗМЕЗДНИТЕ услуги безвъзмездно и за неопределен период от време.

2.6. FBGAMES не носи отговорност за SMS-и изпратени на грешен номер и/или с грешно написан текст.


ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. ПРИЛОЖЕНИЕТО е достъпно, посредством предоставената му от FACEBOOK система и настоящите Общи условия следва да бъдат разглеждани като допълнение на общите условия на FACEBOOK.

3.2. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са отворили ПРИЛОЖЕНИЕТО.

3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес https://apps.facebook.com/belot_online/tos.php по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на ПРИЛОЖЕНИЕТО, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.4. Право да използват ПРИЛОЖЕНИЕТО имат само лицата, които са навършили 18-годишна възраст в момента на отваряне на ПРИЛОЖЕНИЕТО или чиито законни представители са съгласни с това ползване.


ІV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1. С оглед периодично допълване и модификации на ПРИЛОЖЕНИЕТО, неговото усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху него, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от FBGAMES. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на ПРИЛОЖЕНИЕТО, както и при изменение в икономическите условия.

4.2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, FBGAMES довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на ПРИЛОЖЕНИЕТО, на мястото на предходните, упоменато в точка 3.3.

4.3. Настоящите Общи условия, както и евентуални бъдещи промени, влизат в сила в момента на публикуването им в интернет, на адреса упоменат в точка 3.3

4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от настоящите Общи условия (съгласно раздел X) в рамките на 14 (четиринадесет) дни след оповестяването на промените в настоящите Общи условия и запознаването му с тях. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ продължава да използва ПРИЛОЖЕНИЕТО, то се приема, че ПОТРЕБИТРЛЯ е съгласен с променените или допълненията в настоящите Общи условия.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на ПРИЛОЖЕНИЕТО клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет), достъп до Интернет и други.

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до ПРИЛОЖЕНИЕТО, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от FBGAMES и FACEBOOK.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на ПРИЛОЖЕНИЕТО:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно FBGAMES за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на ПРИЛОЖЕНИЕТО;

в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

г. при констатиране на повредени файлове и/или проблеми в ПРИЛОЖЕНИЕТО своевременно да уведоми FBGAMES за отстраняването им;

д. да не накърнява личното достойнство на другите потребители на ПРИЛОЖЕНИЕТО и да не ги дискриминира на база възрастова, религиозна, етническа, политическа, полова, сексуална или друга основа, както и да не подбужда нарушаване на законодателството на Република България.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава редовно да проверява за промени в настоящите Общи условия. В случай на несъгласие с тях или с част от тях, той се задължава да преустанови използването на ПРИЛОЖЕНИЕТО и да се откаже от настоящите Общи условия посредством методите описани в раздел X.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА FBGAMES

6.1. FBGAMES няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва ПРИЛОЖЕНИЕТО, като не носи отговорност за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на ПРИЛОЖЕНИЕТО. FBGAMES няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на ПРИЛОЖЕНИЕТО.

6.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не използва ПРИЛОЖЕНИЕТО в период от 90 дни, FBGAMES има право, но не и задължение едностранно да се откаже от договореното с ПОТРЕБИТЕЛЯ в текущите Общи условия и/или да спре достъпа му до ПРИЛОЖЕНИЕТО.

6.3. FBGAMES има правото да поставя на всяка от страниците на ПРИЛОЖЕНИЕТО електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от FBGAMES или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уеб сайтове, намиращи се извън контрола на FBGAMES. FBGAMES не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на ПРИЛОЖЕНИЕТО, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

6.4. FBGAMES има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез системата за размяна на електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в ПРИЛОЖЕНИЕТО, или предоставени от FACEBOOK, съгласно общите им условия, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от FBGAMES.

6.5. FBGAMES има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ПРИЛОЖЕНИЕТО, както и да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ПРИЛОЖЕНИЕТО или на отделни части от него.

6.6. FBGAMES има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да променя рейтинга, ранга, броя игри, броя победи и всякакви други величини обвързани с действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в ПРИЛОЖЕНИЕТО, особено в случаи на опити за измама (в това число, но не само, използването на нечестни, непочтени и/или други методи с цел манипулация на резултатите в ПРИЛОЖЕНИЕТО) и/или нарушаване на настоящите Общи условия


VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. При използването на ПРИЛОЖЕНИЕТО, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на FBGAMES, или на трети лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на ПРИЛОЖЕНИЕТО.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от FBGAMES на ПРИЛОЖЕНИЕТО с оглед предотвратяване или ограничаване на нормалното ползване на съдържанието и услугите предоставени от ПРИЛОЖЕНИЕТО.

7.3. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси (с изключение на описаните в точка 7.4), разположени в ПРИЛОЖЕНИЕТО са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на FBGAMES или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на FBGAMES и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство и/или настоящите Общи условия.

7.4. Facebook и FConnect са търговски марки на FACEBOOK. Възможно е също и наличието и на други търговски марки, както на FACEBOOK, така и на други трети страни. Тези търговски марки са собственост на техните съответни притежатели и ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да не ги използва или възпроизвежда по какъвто и да било начин, без предварително писмено разрешение на собствениците на съответната търговската марка.


VIII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. FBGAMES полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на ПРИЛОЖЕНИЕТО, но няма задължението и не гарантира, че ПРИЛОЖЕНИЕТО ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на ПРИЛОЖЕНИЕТО ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че FBGAMES не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ вреди (материални, морални и други) при ползване на ПРИЛОЖЕНИЕТО.

8.2. FBGAMES не носи отговорност за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на ПРИЛОЖЕНИЕТО.

8.3. FBGAMES не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на ПРИЛОЖЕНИЕТО на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му чрез системата за размяна на електронни съобщения, инкорпорирана в ПРИЛОЖЕНИЕТО. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на FBGAMES, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

8.4. FBGAMES не носи отговорност и не дължи неустойка за непредоставяне на ПРИЛОЖЕНИЕТО при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на FBGAMES, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на системата или сървърите на FBGAMES.

8.5. FBGAMES не носи отговорност и не дължи неустойка за непредоставяне на ПРИЛОЖЕНИЕТО и/или причинени вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ в следствие на ограничаване на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до FACEBOOK, независимо дали достъпа е бил ограничен от FACEBOOK или други трети страни.

8.6. FBGAMES не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ПРИЛОЖЕНИЕТО.

8.7. FBGAMES не носи отговорност за вреди, причинени от действия и/или бездействия на трети страни предоставящи услуги на FBGAMES, необходими за нормалната работа на ПРИЛОЖЕНИЕТО.

8.8. Страните приемат, че FBGAMES не носи отговорност за непредоставянето на услугите свързани с ПРИЛОЖЕНИЕТО или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на FBGAMES с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на ПРИЛОЖЕНИЕТО.

8.9. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до ПРИЛОЖЕНИЕТО, които могат да възникнат независимо от положената от страна на FBGAMES грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от FBGAMES за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.


IХ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. FBGAMES има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и информация относно действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ в ПРИЛОЖЕНИЕТО.

9.2. Трети страни, партньори на FBGAMES, могат да събират и/или използват информация относно ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или действията на му. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да се запознае с техните общи условия на съответните адреси:
а. https://www.facebook.com/policy.php
б. http://www.google.com/policies/privacy/
в. https://mobio.bg/site/privacy

9.3. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на статистиката и директния маркетинг.

9.4. При използване на ПРИЛОЖЕНИЕТО, FBGAMES има право (но не и задължение) автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на FBGAMES във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и информация предоставена му от FACEBOOK относно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9.5. FBGAMES има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.


Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТКАЗВАНЕ ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

10.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договореното между страните се прекратява и счита за невалидно при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на FBGAMES или прекратяване на поддържането на ПРИЛОЖЕНИЕТО;

б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в. преустановяване на използването на ПРИЛОЖЕНИЕТО от ПОТРЕБИТЕЛЯ за период от 90 дни

г. други предвидени в закона случаи.

10.2. В случай на прекратяване и/или отказване от настоящите Общите условия между страните на каквото и да е основание, FBGAMES има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до ПРИЛОЖЕНИЕТО. В случай на прекратяване и/или отказване от настоящите Общите условия FBGAMES не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ПРИЛОЖЕНИЕТО, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

10.3. FBGAMES си запазва правото да пази информацията предоставена от и/или свързана с ПОТРЕБИТЕЛЯ за неопределен срок от време, след прекратяване и/или отказване от настоящите Общи условия.

10.4. При прекратяване на настоящите Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, евентуални такси, заплатени до 30 дни преди датата на прекратяване, се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ пропорционално на оставащия период, спрямо заплатената сума. Изключени са други претенции на потребителя.

10.5 В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯ желае да прекрати настоящия договор, следва да изпрати на e-mail sales@websolbg.com попълнен долния формуляр:
До ЛУРИКС ООД, гр. София 1618 район р-н Овча купел ж.к. Овча купел, ул. 692, e-mail vhristov@nolimitdir.com
– С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за предоставяне на следната услуга: ...
– Поръчано на: ...
– Име на потребителя: ...
– Адрес на потребителя: ...
– Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия): ...
– Дата: ...


ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, на други клаузи и/или техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

11.2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

11.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство.